Kształcenie podyplomowe, kursy i szkolenia

Eliza Omelańczuk

Psycholog, psychoterapeuta, trener, seksuolog, socjolog Doradztwa Psychospołecznego

STUDIA PODYPLOMOWE

KOLEGIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Seksuologia kliniczna, studia podyplomowe – kierownik studiów prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
Temat pracy dyplomowej: Geneza i terapia zaburzeń preferencji seksualnych.
Program studiów zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

POLSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU PSYCHOTERAPII

 „Integratywny Kurs Psychoterapii” (w trakcie realizacji)

“INTEGRAL” CENTRUM TERAPII SCHEMATU

„Wprowadzenie do terapii poznawczo – behawioralnej”

 • Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia . Wywiad w podejściu poznawczo- behawioralnym. Sformułowanie przypadku.
 • Negatywne automatyczne myśli, podstawowe przekonania, dysfunkcjonalne założenia, – identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie.
 • Trening umiejętności: pytania sokratejskie, struktura i prowadzenie sesji w nurcie poznawczo-behawioralnym. Motywacja.
 • Eksperyment behawioralny i inne techniki behawioralne.
 • Zaburzenia lękowe. Lęk uogólniony. Ataki paniki. Fobia społeczna. OTD.
 • Praca z pacjentem po traumie (ASD, PTSD)
 • Depresja. Ocena ryzyka i postępowanie w sytuacji zagrożenia samobójstwem.
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania (kompulsywne jedzenie, anoreksja, bulimia)
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości. Terapia głębokich przekonań.
 • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychosomatycznych.
 • Wprowadzenie do III fali: Mindfulness, terapia ACT.
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy. Ewolucja terapii poznawczo-behawioralnej, nowe kierunki rozwoju TPB.

POLSKI INSTYTUT ERIKSONOWSKI,

Curriculum – całościowe szkolenie dla psychoterapeutów z Terapii Ericksonowskiej:

 • Szkolenie „Złoty Kluczyk” – zasady terapii Miltona H. Ericksona
 • Szkolenie „Do grosza grosik…” – terapia strategiczna
 • Szkolenie „Lęk” – mój wewnętrzny sprzymierzeniec w odkrywaniu źródła wsparcia
 • Szkolenie „Mądrość Sindbada” – metafora i bajka w pracy z dorosłymi
 • Szkolenie „Wszystkie drogi prowadzą do…” – komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary psychoterapii
 • Szkolenie „Jak przetrwać niemożliwe” – terapia uzależnień
 • Szkolenie „Feniks” – terapia następstw stresu
 • Szkolenie „Piękny umysł i jego cień” – psychoterapia osób chorujących na schizofrenię
 • Szkolenie „O miłości do jedzenia prawie wszystko” – terapia zaburzeń odżywiania
 • Szkolenie „Ach powtórz wszystko jeszcze raz…” – psychoterapia pacjentów z natręctwami
 • Szkolenie „O spotkaniu, które się narodzi” – praca terapeutyczna z osobami, które przygotowują się do ciąży, roli matki oraz leczą niepłodność
 • Szkolenie „Spotkanie zasoby proces” (cykl pięciu warsztatów terapeutycznych):
 • Kontrakt terapeutyczny
 • Zasady dotyczące relacji terapeutycznej i kontraktu
 • Dynamika procesu terapeutycznego
 • Zasoby terapeuty i pacjenta
 • Dynamika procesu grupowego
 • 06. 2011 – 02.2012, Terapia rodzin (cykl siedmiu warsztatów terapeutycznych)
 • Rodzina jako system
 • Kontrakt w terapii rodzin
 • Eriksonowski model pracy z rodziną
 • Terapia rodziny bez rodziny – ustawienie Helingerowskie.
 • Metody pracy z dziećmi i rodzinami
 • Terapia małżeństw i par
 • Zasoby terapeuty pracującego z rodzinami

POLSKI INSTYTUT ERIKSONOWSKI 

„Psychoterapia grupowa dla terapeutów metoda psychodramy”

WIELKOPOLSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII

Tematyczne seminarium superwizyjne dotyczące par i małżonków pod opieką superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego.

KRAKOWSKA SZKOPŁA PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

„Wprowadzenie do Psychoterapii Psychoanalitycznej”

Kursy i szkolenia:

Fundacja Mam Dom, Urząd Miasta Szczecin, „Psychologiczne, społeczne i kulturowe aspekty FASD. Sposób odżywiania dziecka z FASD jako jedna z form pomocy”.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Koszalinie, Fundacja „Mam Dom”, Urząd Marszałkowski, konferencja „Adopcja Bez Tajemnic”.

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zwalczanie alkoholizmu w Domach Pomocy Społecznej „Dziecko i świat za pan brat” – ADHD można i trzeba leczyć.

Dom Pomocy Społecznej, Konferencja „System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szczecinie”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Konferencja rozpoczynająca I Kampanie „Biała wstążka”, czyli mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński, Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Szczecinie „Agresja i empatia – dziwne pomieszanie” Prof. dr hab. Jerzy Vetulani, Polska Akademia Nauk Instytut Psychofarmakologii – Kraków.

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” – „Seksualność osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie”.

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” – „Rozwijanie zachowań psychospołecznych – skuteczna motywacja oraz adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością”.

DPS Szczecin, PAM Szczecin, MOPR Szczecin „Lokalny system środowiskowego wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz ich rodzin”.

Biuro Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu, „Czym jest i jak konstruować plan indywidualnego wsparcia mieszkańca z domu pomocy społecznej”.

Centrum Oświatowe „Pomerania”, Kurs na wychowawcę w placówkach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.